System zarządzania energią oraz inteligentną, autonomiczną, wielonośnikową i zintegrowaną mikrosiecią energetyczną w procesach przemysłowych, optymalizujący efektywność energetyczną oraz wykorzystanie energii z OZE (EnMS4.0)

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie zaplanowanych prac rozwojowych oraz testów w warunkach rzeczywistych, których wynikiem będzie INTEROPERACYJNY KONTROLER z modułowymi, WIELOPARAMETRYCZNYMI SENSORAMI – tworzące uniwersalny, adaptacyjny i predykcyjny, SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ oraz INTELIGENTNĄ, AUTONOMICZNĄ, WIELONOŚNIKOWĄ i ZINTEGROWANĄ MIKROSIECIĄ ENERGETYCZNĄ w PROCESACH PRZEMYSŁOWYCH (akronim EnMS4.0). SYSTEM będzie OPTYMALIZOWAŁ EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ oraz WYKORZYSTANIE ENERGII z OZE i jest odpowiedzią na popyt wymagającego rynku systemów sterowania przemysłowego i biznesowego.

Cel projektu zostanie osiągnięty, kiedy Wnioskodawca uzyska efekt innowacji procesowej i produktowej, a nowe, co najmniej w skali polskiego rynku i rynków zagranicznych, kontroler i sensory z oprogramowaniem EnMS4.0 staną się podstawowymi elementami zdywersyfikowanej, komercyjnej oferty produktowo-usługowej, mającej wieloletnich klientów w różnych branżach przemysłu.

Nowa technologia w postaci predykcyjnych i adaptacyjnych algorytmów zaimplementowanych w oprogramowaniu kontrolera i sensorów, zapewni użytkownikom EnMS4.0 m.in.:
– automatyzację i interoperacyjność zintegrowanej kontroli efektywności energetycznej i parametrów procesów oraz czynności audytów i przeglądów energetycznych, w tym monitorowania wskaźników wyniku energetycznego (WWE),
– obsługę mikrosieci, obejmującą kontrolowalne obciążenia instalacji i szerokiej gamy urządzeń w procesach, wymagających zużycia różnych rodzajów energii oraz źródła wytwórcze oparte na odnawialnych źródłach energii (instalacje PV, kolektory słoneczne, ogniwa paliwowe, pompy ciepła i inne) i lokalne magazynowanie energii,
– niezawodność i bezpieczeństwo przejścia z trybu synchronizowanej współpracy mikrosieci z siecią energetyki zawodowej, do wyspowego trybu pracy zapewniającego pełną długookresową autonomiczność.

Nazwa beneficjentów (konsorcjum): FINN Sp. z o.o. (FINN) – Lider konsorcjum, IDANET Maciej Idaczyk (IDANET), Instytut Nauki i Techniki Stipendium (STIPENDIUM)
Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0049/22
Wartość Projektu ogółem: 5 528 450,00 PLN
Okres realizacji Projektu: 01.12.2022 – 31.12.2023 r.


Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 20.10.2022 r.

Instytut Nauki i Techniki Stipendium informuje o wszczęciu postępowania powadzonego w trybie zapytania ofertowego na realizację zamówienia pn. „Merytoryczne prace rozwojowe podwykonawcy” dla Projektu pn. „System zarządzania energią oraz inteligentną, autonomiczną, wielonośnikową i zintegrowaną mikrosiecią energetyczną w procesach przemysłowych, optymalizujący efektywność energetyczną oraz wykorzystanie energii z OZE” (EnMS4.0)
Projekt zostanie zgłoszony do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
2022.10.20 Zapytanie ofertowe
2022.10.20 Regulamin udzielania zamówień
2022.10.28 Zawiadomienie o wyniku postępowania