Inteligentny monitoring wizyjny kontenerów (IMW)

Wniosek dotyczący Projektu “Inteligentny monitoring wizyjny kontenerów” został złożony przez Konsorcjum naukowe w składzie: MobileMS Sp. z o.o. – lider, Instytut Nauki i Techniki Stipendium, Kodegenix Sp. z o.o. oraz Instytut Kolejnictwa, w ramach Konkursu Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”. Projekt uzyskał dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Celem naukowo-technicznym Projektu jest opracowanie instalacji demonstracyjnej oraz walidacja technologii prowadzących do innowacyjnego produktu o nazwie własnej IMW w postaci inteligentnego systemu monitoringu wagonów kolejowych.

Celem biznesowym jest uzyskanie skuteczności i efektywności produktu IMW, umożliwiającego świadczenie pakietu usług monitorowania, w tym:

  • inteligentną analizę danych monitorujących pozwalającą na oszacowanie ryzyka i prognozowanie kosztów serwisu, wykorzystującą dane czasu rzeczywistego o stanie technicznym wagonów oraz powiązane z nimi dane geolokalizacyjne,
  • wykrywanie usterek wagonów towarowych (powierzchnie płaskie flat wheel, nalepy, narosty) poprzez diagnostykę wibracyjną oraz sieć sensorów (czujniki temperatury łożysk, czujnik ciśnienia gazu w cysternie),
  • prognozowanie awarii oraz usterek oraz prowadzenie działań zapobiegających (tzw. predictive maintenance).

Projekt realizowany będzie w konsorcjum zapewniającym synergię unikatowych kompetencji: przedsiębiorców: MobileMS i Kodegenix, a także jednostek naukowych: Instytutu Kolejnictwa oraz Instytutu Nauki i Techniki Stipendium.

Nowy produkt IMW przed rozpoczęciem projektu osiągnął VI poziom gotowości. Dokonano demonstracji prototypu oraz poszczególnych podsystemów w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Potwierdziło to słuszność przyjętych założeń technologicznych i technicznych w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

Konsorcjanci wykorzystają wyniki Projektu w Polsce w ramach własnej działalności gospodarczej oraz działalności B+R.

Nowatorskie technologie zastosowane w produktach IMW, wprowadzone sukcesywnie do oferty Konsorcjantów będą innowacją produktową.

Rezultaty Projektu charakteryzują się innowacyjnością co najmniej w skali rynku europejskiego, z uwagi na:

  • inteligentną analizę biznesową realizowaną w oparciu o dane monitoringu oraz fuzję informacji pochodzących z różnych źródeł,
  • bezpieczną transmisję danych i inteligentne wykrywanie naruszeń poufności,
  • wiarygodne i niezawodne mechanizmy monitorowania stanu technicznego wagonów.

Rozwiązanie IMW jest zatem kompletne, a jego unikatowe możliwości analizy biznesowej ryzyka wraz z wysokim poziomem bezpieczeństwa zapewniają uzyskanie przewagi konkurencyjnej nad stricte telemetrycznymi rozwiązaniami obecnymi na rynku.
W związku z realizowanym Projektem pt. „Inteligentny monitoring wizyjny kontenerów” (IMW) prowadzone jest postępowanie.

Zapytanie ofertowe wraz załącznikami umieszczono na stronie: www.projekty.stipendium.pl oraz w Bazie Konkurencyjności www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl.