Inteligentny monitoring wizyjny kontenerów (IMW)

Wniosek dotyczący Projektu “Inteligentny monitoring wizyjny kontenerów” został złożony przez Konsorcjum naukowe w składzie: MobileMS Sp. z o.o. – lider, Instytut Nauki i Techniki Stipendium, Kodegenix Sp. z o.o. oraz Instytut Kolejnictwa, w ramach Konkursu Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”. Projekt uzyskał dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Celem naukowo-technicznym Projektu było opracowanie instalacji demonstracyjnej oraz walidacja technologii prowadzących do innowacyjnego produktu o nazwie własnej IMW w postaci inteligentnego systemu monitoringu wagonów kolejowych.

Celem biznesowym jest uzyskanie skuteczności i efektywności produktu IMW, umożliwiającego świadczenie pakietu usług monitorowania, w tym:

  • inteligentną analizę danych monitorujących pozwalającą na oszacowanie ryzyka i prognozowanie kosztów serwisu, wykorzystującą dane czasu rzeczywistego o stanie technicznym wagonów oraz powiązane z nimi dane geolokalizacyjne,
  • wykrywanie usterek wagonów towarowych (powierzchnie płaskie flat wheel, nalepy, narosty) poprzez diagnostykę wibracyjną oraz sieć sensorów (czujniki temperatury łożysk, czujnik ciśnienia gazu w cysternie),
  • prognozowanie awarii oraz usterek oraz prowadzenie działań zapobiegających (tzw. predictive maintenance).

Projekt realizowany był w konsorcjum zapewniającym synergię unikatowych kompetencji: przedsiębiorców: MobileMS i Kodegenix, a także jednostek naukowych: Instytutu Kolejnictwa oraz Instytutu Nauki i Techniki Stipendium.

Konsorcjanci wykorzystali wyniki Projektu w Polsce w ramach własnej działalności gospodarczej oraz działalności B+R.

Nowatorskie technologie zastosowane w produktach IMW, wprowadzane sukcesywnie do oferty Konsorcjantów są innowacją produktową.

Rezultaty Projektu charakteryzują się innowacyjnością co najmniej w skali rynku europejskiego, z uwagi na:

  • inteligentną analizę biznesową realizowaną w oparciu o dane monitoringu oraz fuzję informacji pochodzących z różnych źródeł,
  • bezpieczną transmisję danych i inteligentne wykrywanie naruszeń poufności,
  • wiarygodne i niezawodne mechanizmy monitorowania stanu technicznego wagonów.

Rozwiązanie IMW jest zatem kompletne, a jego unikatowe możliwości analizy biznesowej ryzyka wraz z wysokim poziomem bezpieczeństwa zapewniają uzyskanie przewagi konkurencyjnej nad stricte telemetrycznymi rozwiązaniami obecnymi na rynku.

Film Promocyjny
Film promocyjny

Więcej informacji na temat Projektu można uzyskać pod linkiem.