Instytut

Celem Instytutu jest działalność naukowo-badawcza, którą realizuje poprzez:

 1. prowadzenie badań naukowych podstawowych i przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych oraz przystosowywanie ich wyników do wdrażania w praktyce;
 2. upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz rozpowszechnianie ich wyników poprzez działalność dydaktyczną, publikacje lub transfer technologii;
 3. podejmowanie działalności w zakresie doskonalenia metod prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych;
 4. prowadzenie działalności uzupełniającej, a w szczególności w zakresie szkolenia, informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, wynalazczości oraz ochrony własności przemysłowej
  i intelektualnej;
 5. opracowywanie analiz i ocen dotyczących stanu i rozwoju poszczególnych dziedzin nauki i techniki, a także propozycji w zakresie wykorzystywania w kraju osiągnięć światowej nauki i techniki;
 6. inicjowanie, organizowanie, realizowanie i finansowanie przedsięwzięć, projektów oraz programów
  w zakresie prac badawczych i rozwojowych mających dostarczyć wiedzy na temat nowoczesnych technologii i metodologii wdrażania innowacyjnych produktów;
 7. przyznawanie i finansowanie stypendiów dotyczących nauki, techniki, kultury i oświaty;
 8. współpracę z instytucjami prowadzącymi działalność naukową oraz naukowo-techniczną w Polsce
  i za granicą;
 9. prowadzenie działalności gospodarczej, przy czym wszystkie uzyskane zyski będą reinwestowane w działalność badawczą, rozpowszechnianie jej wyników lub dydaktykę;
 10. inne działania realizujące cele statutowe.