Prace rozwojowe oraz testy w warunkach rzeczywistych autonomicznego i inteligentnego sterownika (AIS)

Cel projektu:
Celem Projektu było opracowanie instalacji demonstracyjnej oraz walidacja technologii prowadzących do innowacyjnego produktu: autonomicznego i inteligentnego sterownika będącego elementem inteligentnego systemu sygnalizacji i oświetlenia przejścia dla pieszych zasilanego wyłącznie z odnawialnych źródeł energii (słońce, wiatr).
Istotą nowego produktu jest inteligentne sterowanie oświetleniem i sygnalizacją ostrzegawczą w celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa pieszych w miejscach, w których doprowadzenie zasilania z sieci energetycznej jest niemożliwe bądź nieopłacalne.

Istotne czynniki kształtujące sposób implementacji prototypów:

  • wykorzystanie istniejącej infrastruktury oznakowania przejść drogowych,
  • łatwość konserwacji i naprawy systemu,
  • niskie koszty produkcji oraz eksploatacji.

Technologia zastosowana w innowacyjnym produkcie, dzięki zastosowaniu zaawansowanego inteligentnego systemu sterowania oraz wysoce efektywnych energetycznie komponentów, stwarza możliwości rozwoju również innych nowych produktów w dziedzinie bezpieczeństwa drogowego i ochrony środowiska (np. monitorowanie warunków pogodowych, monitorowanie natężenia ruchu samochodowego i pieszego, monitorowanie poziomu hałasu bądź zanieczyszczeń atmosferycznych).

Projekt zakładał realizację prac rozwojowych z zakresu:

  • inteligentnego systemu sterowania zapewniającego najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa przy jednoczesnym najbardziej efektywnym wykorzystaniu zapasów energii,
  • efektywnej energetycznie konstrukcji zespołu sygnalizacyjno-oświetleniowego,
  • wydajnego i niezawodnego systemu transmisji danych uwzględniającego ograniczone zasoby energetyczne dostępne dla systemu sterowania.

Projekt realizowany był w konsorcjum zapewniającym synergię unikatowych kompetencji.
Produkty powstałe w wyniku realizacji projektu pozwoliły Wnioskodawcom uzyskać przewagę nad konkurencją z uwagi na unikatowe możliwości oraz niską cenę rozwiązań.

Więcej informacji na temat Projektu można uzyskać pod linkiem.

Zapraszamy na warsztaty podsumowujące Projekt.

Tytuł projektu:                    Prace rozwojowe oraz testy w warunkach rzeczywistych autonomicznego i inteligentnego sterownika (AIS)
Program Operacyjny:         Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa:                I. Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy
Działanie:                           I.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje
Poddziałanie:                     I.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw
Numer naboru:                   RPLD.01.02.02-IP.02-10-030/17
Okres realizacji Projektu:   01.10.2018-31.09.2020

Beneficjent:                       Przedsiębiorstwo OPTIMUS Sp. z o.o.
Konsorcjant:                      Instytut Nauki i Techniki Stipendium