Laboratorium Zaawansowanych Technik ICT, Obrazu oraz Bezpieczeństwa, Archiwizacji i Udostępniania Treści Cyfrowych (LZT)

Instytut Nauki i Techniki Stipendium rozpoczął realizację Projektu LZT, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa, I. Badania, Rozwój I Komercjalizacja Wiedzy, Działanie I.2 Inwestycje Przedsiębiorstw w Badania i Innowacje, Poddziałanie I.2.1 Infrastruktura B+R Przedsiębiorstw, Numer naboru RPLD.01.02.01-IP.02-10-025/17.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi  Projekt LZT został oceniony pozytywnie i  wybrany do dofinansowania.

Okres realizacj Projektu: 01.04.2018-31.10.2018.

Celem projektu jest zwiększenie i zmiana struktury przychodów Instytutu Nauki i Techniki Stipendium poprzez wprowadzenie na rynek konkurencyjnej oferty w postaci komercyjnych usług nowego laboratorium, innowacyjnego i unikatowego w skali całego kraju. 
Przedmiotem inwestycji zaplanowanych w 2 kolejnych zadaniach będzie zbudowanie laboratorium zaawansowanych technik (LZT) w obszarach:

 1. ICT – zastosowanych do:
  1. zagadnień bezpieczeństwa,
  2. systemów sterowania,
  3. archiwizacji i udostępniania materiałów cyfrowych,
  4. tworzenia aplikacji wykorzystywanych w dziedzinie filmowej i przedsięwzięciach multimedialnych,
 2. obrazu o wysokich parametrach technicznych UltraHD/4K-8K:
  1. podczas rejestracji slow motion (do 1000 klatek na sekundę),
  2. przy założeniu osiągnięcia wysokiej jakości i atrakcyjności efektów VR, stereo3D oraz HDR.

Powstanie nowa platforma ICT do wirtualizacji i dystrybucji oprogramowania do budowania niskoseryjnych rozwiązań typu appliance z kodem źródłowym. Nowe centrum certyfikacji współpracujące z HSM, zgodne z normami PKI, EIDAS oraz Common Criteria pozwoli na gwarantowanie bardzo wysokich standardów bezpieczeństwa działań B+R nowego laboratorium, również realizowanych w chmurze. Zaplanowane wydatki rozszerzają też bardzo bogate laboratorium obrazu posiadane już przez Stipendium.

Laboratorium będzie wykorzystywane do prowadzenia działalności innowacyjnej polegającej na:

 1. świadczeniu usług B+R na rzecz innych podmiotów:
  1. gospodarczych, w tym firm sektora MŚP,
  2. naukowych,
 2. sprzedaży własnych produktów filmowych i informatycznych implementujących uzyskiwane wyniki z prowadzonych działań B+R, mające z założenia bardzo duży potencjał komercjalizacyjny, realizowanych:
  1. samodzielnie przez Wnioskodawcę,
  2. w przedsięwzięciach konsorcjów tworzonych przez Wnioskodawcę z innymi przedsiębiorcami i jednostkami naukowymi.