Inteligentny sterownik z modułowym sensorem oraz uniwersalny kontroler efektywności energetycznej procesów przemysłowych i biznesowych (akronim ISK)

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac rozwojowych oraz testów w warunkach rzeczywistych, których wynikiem będzie INTELIGENTNY STEROWNIK z MODUŁOWYM SENSOREM oraz INTELIGENTNY KONTROLER EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PROCESÓW PRZEMYSŁOWYCH I BIZNESOWYCH – tworzących uniwersalny, adaptacyjny i predykcyjny SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ METERNET-EnMS (ang. Energy Management System), odpowiadający na popyt wymagającego rynku systemów sterowania dla INDUSTRY 4.0.

Cel projektu zostanie osiągnięty, kiedy Wnioskodawca uzyska efekt innowacji produktowej, a nowy co najmniej w skali polskiego rynku i rynków zagranicznych sterownik oraz kontroler, staną się podstawowymi elementami komercyjnej oferty produktowo- usługowej METERNET, mającej wieloletnich klientów w różnych branżach przemysłu.

Sterownik z wieloparametrycznym sensorem oraz adaptacyjnymi i predykcyjnymi algorytmami zapewni: kompleksowość pomiaru parametrów, skuteczność lokalnego sterowania oraz wszechstronność i rzetelność szacowanych parametrów efektywności energetycznej.

Ważnym zadaniem będzie rozwój zakupionego know-how w postaci "Środowiska inteligentnych, rozproszonych systemów sterowania w biznesie i przemyśle IRS" z projektu dofinansowanego przez NCBR.
IRS integrując sterowanie biznesowego i przemysłowe, jednocześnie zapewni krótki czas wprowadzania zmian do modyfikowanego systemu, a także elastyczność pakietu eksperckich usług projektowania i wdrożeń dedykowanych systemów EnMS.

Wnioskodawca zrealizuje cel biznesowy zdobywając przewagę konkurencyjną, dzięki cechom nowego modelu procesu, kontrolera i sterownika, zapewniającymi:
- automatyzację kontroli efektywności energetycznej procesu,
- interoperacyjność, w tym obsługę protokołów: OPC UA, ISO/IEC8482, ModBus RTU/TCP, MQTT, LoRaWAN, umożliwiającą współpracę z wieloma urządzeniami różnych producentów,
- autonomiczność, gwarantującą systemowi Meternet-EnMS pełną funkcjonalność, bez zewnętrznej infrastruktury serwerowej bądź usług działających w chmurze. 

Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.04.01.04-00-0088/19 
Numer naboru: 2/4.1.4/2019