Autonomiczne, bezpieczne i inteligentne przejście drogowe

Wniosek projektu został złożony przez konsorcjum naukowe w składzie: Instytut Nauki i Techniki Stipendium, Politechnika Łódzka oraz MATT, w ramach Konkursu Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”. Aktualnie jest na etapie oceny przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Numer wniosku o dofinansowanie POIR.04.01.02-00-0065/17.

Celem Projektu jest opracowanie instalacji demonstracyjnej oraz walidacja technologii prowadzących do innowacyjnego produktu: inteligentnego systemu sygnalizacji i oświetlenia przejścia dla pieszych zasilanego wyłącznie z odnawialnych źródeł energii (słońce, wiatr). 

Istotą nowego produktu jest inteligentne sterowanie oświetleniem i sygnalizacją ostrzegawczą w celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa pieszych w miejscach, w których doprowadzenie zasilania z sieci energetycznej jest niemożliwe bądź nieopłacalne.

Istotnymi czynnikami kształtującymi sposób implementacji prototypów są również:

  • wykorzystanie istniejącej infrastruktury oznakowania przejść drogowych,
  • łatwość konserwacji i naprawy systemu,
  • niskie koszty produkcji oraz eksploatacji.

Technologia zastosowana w innowacyjnym produkcie, dzięki zastosowaniu zaawansowanego inteligentnego systemu sterowania oraz wysoce efektywnych energetycznie komponentów, stwarza możliwości rozwoju również innych nowych produktów w dziedzinie bezpieczeństwa drogowego i ochrony środowiska (np. monitorowanie warunków pogodowych, monitorowanie natężenia ruchu samochodowego i pieszego, monitorowanie poziomu hałasu bądź zanieczyszczeń atmosferycznych). 

Projekt zakłada realizację prac rozwojowych z zakresu:

  • inteligentnego systemu sterowania zapewniającego najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa przy jednoczesnym najbardziej efektywnym wykorzystaniu zapasów energii,
  • efektywnej energetycznie konstrukcji zespołu sygnalizacyjno-oświetleniowego,
  • wydajnego i niezawodnego systemu transmisji danych uwzględniającego ograniczone zasoby energetyczne dostępne dla systemu sterowania.

Projekt realizowany będzie w konsorcjum zapewniającym synergię unikatowych kompetencji.

Produkty powstałe w wyniku realizacji projektu pozwolą Wnioskodawcom uzyskać przewagę nad konkurencją z uwagi na unikatowe możliwości oraz niską cenę rozwiązań - porównywalną z analogicznymi rozwiązaniami zasilanymi w sposób konwencjonalny.

Rzetelność i obiektywność przeprowadzanych testów wynika z integracji produktów ABI skonfigurowanych na wspólnej instalacji demonstracyjnej ABI.ID1 zbudowanej przez STIPENDIUM oraz na ABI.ID2 zbudowanej przez MATT, w których jednocześnie będą przetestowane w warunkach rzeczywistych wszystkie produkty składowe ABI.

W każdej instalacji demonstracyjnej zostanie zainstalowana w oparciu o udzieloną decyzję administracyjną kompletna infrastruktura przejścia dla pieszych, przy ulicy wybranej przez Zarząd Dróg i Transportu Miasta Łodzi.

Infrastruktura przejścia każdej z ww. instalacji demonstracyjnej będzie miała replikę w lokalu STIPENDIUM przy ul Pabianickiej oraz w lokalu MATT przy ul. Wólczańskiej. Tak posadowione infrastruktury będą pozwalały na łatwą zmianę konfiguracji elementów ABI i dzięki temu możliwość wszechstronnej optymalizacji rozwiązań ABI.

Przez cały okres Projektu będzie działać infrastruktura dopuszczona formalnie do obsługi przejścia dla pieszych przy ul. Brzezińskiej, gdzie prowadzone są wszystkie dotychczasowe testy (załącznik poniżej).

W ten sposób Wnioskodawca będzie miał 3 rzeczywiste miejsca testujące rozwiązania ABI na przejściach dla pieszych oraz przekazujące dane do stanowiska centrum monitorowania testowanego w ramach instalacji ABI.ID1.