Stipendium w Pakcie dla Horyzontu 2020

Ipakt H2020nstytut Nauki i Techniki Stipendium wraz z innymi uczelniami, instytutami naukowymi i instytutami badawczymi został sygnatariuszem Paktu dla Horyzontu 2020, którego inicjatorem jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska.
W liście do rektorów i dyrektorów uczelni i instututów pani minister pisze: „Zwiększanie udziału polskich naukowców i przedsiębiorców w kolejnym programie ramowym finansowania badań naukowych w Unii Europejskiej jest jednym z kluczowych celów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Otwiera to bowiem nowe szanse dla polskiej nauki, dla Polski”.
Horyzont 2020 to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Europie.
Sukcesy w Horyzoncie 2020 to szansa na rozwój polskiej nauki i jej silniejszą pozycję w globalnym naukowym wyścigu. To też prestiż i wymierne korzyści finansowe dla naukowców, ich uczelni i instytutów – budżet obecnego programu ramowego na lata 2014-2020 sięga 80 miliardów euro.
Aby wzmocnić wysiłki podejmowane przez uczelnie, instytuty naukowe i badawcze, Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego wdroży system identyfikowania, skutecznego wspierania i premiowania naukowców, zespołów badawczych i konsorcjów ubiegających się o finansowanie badań w ramach Horyzontu 2020.
Więcej na temat Paktu można znaleźć tutaj: http://www.nauka.gov.pl/horyzont-2020/